Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van kracht. Deze wet regelt de privacywetgeving in de gehele Europese Unie. Naast wetgeving vindt Optimaal Bewind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt om gegaan met uw persoonsgegevens.

Privacy-verantwoordelijke en gegevensverwerkers

Optimaal Bewind, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 72162236,  is de privacy-verantwoordelijke bij het verwerken van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door alle medewerkers werkzaam bij en onder verantwoordelijkheid van Optimaal Bewind.

Contactgegevens Optimaal Bewind:
Postbus 85
1670 AB Medemblik

Telefoon: 085-0180400

Emailadres: info@optimaalbewind.nl

Doel en grondslag van verwerking van de persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is om het beschermingsbewind op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Hierbij worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens gebruikt. Bij beschermingsbewind geeft betrokkene door middel van de gedragscode toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens. De kantonrechter heeft de bewindvoerder aangewezen en benoemd, op grond waarvan de bevoegdheid bestaat de persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren van instanties over het onder bewind staan van de betrokkene, het aanvragen van uitkeringen of voorzieningen, het kunnen betalen van de uitgaven zoals huur, water, telefoon etc, belastingaangifte, het betalingsverkeer van betrokkene, het opvragen van actuele vorderingen bij schuldeisers voor aanmelden schuldhulpverlening of het treffen van betalingsregeling, etc.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Optimaal Bewind

- Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
- Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
- Gegevens over uw gezinssituatie
- Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
- Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Optimaal Bewind zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

- Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid

Met welke derden kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld
De persoonsgegevens worden alleen als dat noodzakelijk is gedeeld met een aantal instanties, zoals:

Administratieve systemen, Banken, Gemeenten, Belastingdienst, Uitkeringsinstanties, CAK, CJIB, Werkgevers (na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene), Rechtbank, Schuldhulpverlener/WSNP-bewindvoerder, schuldeiser (of het incassobureau, deurwaarder/gerechtsdeurwaarder), verhuurder, nutsbedrijf, telefoon/internetbedrijven etc.

Archivering en bewaartermijnen, beveiliging
De gegevens worden digitaal bewaard en opgeslagen in de administratiesystemen van Optimaal Bewind. Fysiek ontvangen post wordt na digitalisering vernietigd. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor alle medewerkers van Optimaal Bewind en zijn beveiligd met wachtwoorden of door afsluiting van de fysieke ruimtes.

De gegevens worden drie jaar na beëindiging bewind gewist/vernietigd.

Inzage, wijziging, verwijdering en overdragen

Op verzoek van betrokkene kan een overzicht worden toegestuurd van de opgeslagen persoonsgegevens (eenmalig)

De betrokkene kan de opgeslagen persoonsgegevens laten wijzigen of aanvullen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd en zal binnen 5 werkdagen worden verwerkt. (Er dient rekening te worden gehouden dat wijzigingen kunnen leiden tot het niet meer uitvoeren van het bewind)

Op verzoek van betrokkene kunnen alle persoonsgegevens worden verwijderd. (Er dient rekening te worden gehouden dat wijzigingen kunnen leiden tot het niet meer uitvoeren van het bewind)

Op verzoek van betrokkene kunnen de persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde (bijvoorbeeld een andere bewindvoerder)

Privacyklacht

Cliënt kan bij vermoeden van het onjuist verwerken van de eigen persoonsgegevens volgens de privacywetgeving een klacht indienen. De klacht moet dan wel gaan over Optimaal Bewind.

Cliënt dient eerst contact (bij voorkeur schriftelijk) op te nemen met Optimaal Bewind. Mocht cliënt het niet eens zijn met de reactie van Optimaal Bewind of als Optimaal Bewind niet heeft gereageerd binnen vier weken, dan kan de klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding/wijziging

Deze privacyverklaring treedt per direct in werking. Het beleid wordt aangepast of aangevuld indien de wetgeving of andere omstandigheden dit noodzakelijk maakt. De meest actuele versie van het beleid is te vinden bij de bedrijfsgegevens van Optimaal Bewind.