parallax background

Beschermingsbewind

Wat kan ik voor u doen?

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is in het kort gezegd, het betalen van vaste lasten van mensen die het (tijdelijk) niet meer zelf kunnen. Bewindvoering is een maatregel die is bedoeld om een kwetsbaar persoon of iemand met financiële problemen te helpen bij het beheren van zijn of haar financiën.

Beschermingsmaatregel financiën

Het kan zijn dat dit komt doordat er schulden zijn of dat er een geestelijke/lichamelijke beperking is. Als u wegens deze omstandigheden niet goed voor uw eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen over de financiën gaat, is er sprake van bewind.

Juridische procedure

Het is belangrijk op te merken dat beschermingsbewind een juridische procedure is die wordt uitgevoerd onder toezicht van de kantonrechter en onderworpen is aan strikte wettelijke regels en verantwoordingsplicht. Het kan op elk moment worden beëindigd of gewijzigd als de omstandigheden veranderen en u in staat bent om weer zelfstandig financiële beslissingen te nemen.

Het is dan ook belangrijk dat u de bewindvoerder in de arm neemt die u vertrouwt.

Optimaal Bewind is gespecialiseerd in het helpen van mensen die financiële ondersteuning nodig hebben.

bewindvoering-bewind-beschermingsbewind

Kernpunten beschermingsbewind

 1. Aanstelling van een bewindvoerder:
  In het kader van beschermingsbewind wordt er een bewindvoerder aangesteld door de kantonrechter. Als bewindvoerder heb ik de wettelijke verantwoordelijkheid om de financiën van u onder bewind te beheren.

 2. Financieel beheer:
  Als uw bewindvoerder ben ik verantwoordelijk voor het beheren van uw financiën. Dit omvat het ontvangen en beheren van inkomsten, het betalen van rekeningen, het opstellen van een budgetplan en het zorgen voor voldoende middelen voor de basisbehoeften van u of de betrokkene.

 3. Schuldbeheer:
  Indien nodig, behandel ik als uw bewindvoerder schulden en tref ik regelingen indien nodig of schakel ik schuldhulpverlening in.

 4. Rapportage:
  Ik zal regelmatig verslagen indienen bij de kantonrechter over de financiële situatie van degene die onder bewind staat.

 5. Bescherming van belangen:
  Het belangrijkste doel van beschermingsbewind is om de financiële belangen en het welzijn van u of de betrokkene te beschermen en te zorgen dat u niet in financiële problemen terechtkomt.

bewindvoering-bewind-beschermingsbewind


Mijn verantwoordelijkheden als uw bewindvoerder:


Mijn verantwoordelijkheden:

Als bewindvoerder heb ik verschillende verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Financieel beheer:
  Het beheren van de financiën van de betrokkene, zoals het ontvangen en beheren van inkomsten, het betalen van rekeningen en het opstellen van een budget.

 • Schuldbeheer:
  Het afhandelen van schulden en het treffen van regelingen voor schuldenaflossing.

 • Rapportage:
  Het indienen van regelmatige verslagen bij de kantonrechter over de financiële situatie van de persoon onder bewind.

 • Overleg met u en betrokkene(n):
  Het betrekken van de betrokkene bij financiële beslissingen, voor zover dit mogelijk is.

 • Financiële rust en zekerheid bieden:
  Het streven is om rust en zekerheid te bieden én toekomst perspectief.
Mijn taken als uw bewindvoerder:

Tot de standaard werkzaamheden behoren:

• Verzorgen van de aanvraag bij de Rechtbank
• Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
• Declaratie ziektekosten
• Verzorgen van de aanvraag toeslagen bij de belastingdienst
• Aanvragen van bijzondere bijstand en het verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
• Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
• Melden bij een schuldhulpverlening/ schuldsanering
• Telefonisch spreekuurcontact
• Besluit tot verkoop activa (huis, boot, auto)
• Het opstellen van de opgaaf van vermogen bij de aanvang van het bewind en het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter

Tot de niet standaard werkzaamheden behoren:

• Problematische schuldsanering
• Belastingaangifte box 2 en 3
• Bewind bij ondernemersactiviteiten
• Ingewikkelde nalatenschappen
• Ontruiming van de woning
• Frequent naar zitting Kantonrechter
• Meegaan naar een WSNP-zitting of naar het UWV
• Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
• Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
• Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
• Verkoop onroerend goed (Hiervoor moet bij de rechtbank een machtiging worden aangevraagd)
Neem vrijblijvend contact met mij op